uk
Personal Sportcoach
 

Brief aan Staatssecretaris Dekker

Ministerie Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

T.a.v. De Heer Dekker, staatssecretaris

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

Geachte heer Dekker,

Fantastisch dat u het pestgedrag op scholen gaat aanpakken. Op de steun van mijn Rots & Water collega’s en die van mij kunt u rekenen.

Indien u nog een effectief en doelgericht programma zoekt, dan adviseer ik u het Rots & Water programma.

Hiervan is wetenschappelijk bewezen dat het werkt.

Vanaf 1979 heb ik als allround (vecht)sportcoach meer dan 30.000 mensen gecoacht om het beste uit zichzelf te halen. Mijn inzicht in sport, bewegen en mensen is sterk ontwikkeld. Hierdoor kan ik snel inspelen op behoeften en aanleg en maatwerk leveren.

Als het om aanpakken van pestgedrag gaat, dan kies ik voor het Rots & Water programma.

Hoogachtend,

Ronald Blauw

personal sportcoach

Reactie

Kenmerk: 502221

Geachte heer Blauw,

Hartelijk dank voor uw brief waarin u reageert op de plannen voor de aanpak van pesten in het onderwijs. Staatssecretaris Dekker heeft hierover de afgelopen periode veel brieven en e-mails ontvangen. Deze waren vaak voorzien van een verzoek om mede vorm te mogen geven aan het beleid, of het aanbod om een methode tegen pesten te komen demonstreren. Ook ontving hij brieven met persoonlijke ervaringen met pesten en adviezen over hoe hiermee om te gaan.

De staatssecretaris waardeert deze betrokkenheid zeer, maar kan niet persoonlijk iedereen een antwoord sturen of ingaan op alle uitnodigingen. Op verzoek van staatssecretaris Dekker beantwoord ik uw brief. Daarbij zal ik kort ingaan op de voorgenomen maatregelen die in het Plan van aanpak tegen pesten genoemd worden.

Op 25 maart presenteerden de staatssecretaris en de Kinderombudsman het Plan van aanpak tegen pesten. Dit plan is opgesteld na gesprekken en in overleg met belangen- en onderwijsorganisaties. Ook ouders, leerlingen, leraren en wetenschappers zijn hierbij betrokken. In het plan staan de maatregelen die scholen moeten nemen om pesten tegen te gaan. De staatssecretaris wil deze maatregelen in de wet vastleggen en zal daartoe een wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer.

Scholen zullen worden verplicht om pesten aan te pakken met een programma dat aan een aantal criteria moet voldoen. Die criteria worden de komende periode verder uitgewerkt door een commissie van deskundigen. De staatssecretaris heeft het voornemen om het Nederlands Jeugdinstituut te vragen deze commissie samen te stellen. Het is belangrijk dat de programma’s goed zijn onderbouwd en dat zij het gewenste effect hebben.

De verantwoording voor een goed anti-pestbeleid op de scholen ligt in de eerste plaats bij de scholen zelf. De ervaring van het ministerie van OCW is dat scholen doordrongen zijn van de ernst van het probleem. Hoewel scholen verplicht worden om een anti-pestmethode te gaan gebruiken die aan een aantal kwaliteitscriteria moet voldoen, ligt de keus voor de methode bij de scholen zelf. Zij weten immers zelf welk programma het beste aansluit op hun wensen en mogelijkheden.

Verder wordt in het plan van aanpak gewezen op de cruciale rol van de leraren. Niet alleen zittende, maar ook aankomende leraren moeten leren hoe zij pesten kunnen voorkomen, signaleren en aanpakken. Daarom maakt de staatssecretaris afspraken over bij- en nascholing met de sectorraden. Voor de pabo en de lerarenopleidingen wordt er een lesmodule ‘Omgaan met verschillen en pestgedrag’ ontwikkeld.

De verschillende bijeenkomsten over pesten met alle betrokken partijen zijn zinvol geweest en hebben bijgedragen aan het Plan van aanpak tegen pesten. In het voorjaar zullen regionale bijeenkomsten worden gehouden, gericht op ouders, leerlingen, scholen en belangstellenden. Ook leden van de Tweede Kamer zullen uitgenodigd worden voor deze bijeenkomsten. De organisatie is nog niet rond, zodat ik u op dit moment hierover niet verder kan informeren. De bijeenkomsten, die voor iedereen toegankelijk zijn, zullen aangekondigd worden op . Ook scholen, de po-raad en de vo-raad zullen waarschijnlijk melding maken van de bijeenkomsten. 

Mocht u meer willen weten over het Plan van aanpak, dan kunt u dit downloaden via www.rijksoverheid.nl door ‘pesten’ in de zoekfunctie in te voeren.

Met vriendelijke groet,

Het hoofd afdeling Bestuur en Burger

Anita Schilperoort

 Terug
Geplaatst: 10-04-2013 06:27:39

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactieformulier